(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ នាទីសន្តិសុខមាតុភូមិ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០