(វីដេអូ)បទយកការណ៍៖ ការពូនភ្នំខ្សាច់ក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ