(វីដេអូ)បទយកការណ៍៖ ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០