(វីដេអូ)បទយកការណ៏៖ កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសន្ដិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់រដូវបុណ្យភ្ជុំ