វិចារណកថា៖ ទស្សនៈ « កម្មផលបុណ្យនិងបាប » ជាជំនឿដ៏មុតមាំរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

វិចារណកថា៖ ទស្សនៈ « កម្មផលបុណ្យនិងបាប » ជាជំនឿដ៏មុតមាំរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ