វិចារណកថា៖ កម្ពុជាចូលរួមអបអរទិវាអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន

វិចារណកថា៖ កម្ពុជាចូលរួមអបអរទិវាអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន