សារលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត ទាំង២៥

សារលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ជម្រាបជូន
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ទាំង២៥