កំណាព្យ ៖ អត្ថន័យពិធីជូនដំណើរដូនតា

កំណាព្យ ៖ អត្ថន័យពិធីជូនដំណើរដូនតា
សូត្រដោយ ៖ អ្នកនាង អ៊ាង សម្ផស្ស
កំដរសាដៀវ ៖ លោក ចិក សំណាង
និពន្ធអត្ថបទ ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា