(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ស្បៃរាត្រី ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០