(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ កុនខ្ញុំ កិច្ចសម្ភាសន៍តារាសម្តែងលោក រិទ្ធិ បុណ្យរតនៈ ចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្តែងរបស់លោកក្នុងវិស័យសិល្បៈ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០