បទ ៖ ទក្ខិណាទានជូនញាតិ ៧សន្តាន

បទ ៖ ទក្ខិណាទានជូនញាតិ ៧សន្តាន
និពន្ធទំនុកនិងច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
កាត់ត ៖ លោក ឃិន គីមសេង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា