បទ ៖ ឆ្លងភ្ជុំឆ្នាំនេះ

បទ ៖ ឆ្លងភ្ជុំឆ្នាំនេះ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ភុន សុខជា និង កញ្ញា អ៊ុង នីនិច
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា និង លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
កាត់ត ៖ លោក ឃិន គីមសេង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា