សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០