កំណាព្យ ៖ រដូវកាន់បិណ្ឌ-ភ្ជុំ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
នាទីសួនកំណាព្យ៖ រដូវកាន់បិណ្ឌ-ភ្ជុំ
បទព្រហ្មគីតិ សូត្របែប៖​ រាស់
និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
កំដរទ្រដោយ៖ លោក ចឹក សំណាង
សូត្រដោយ៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
ថត និងកាត់តដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា