រដ្ឋសភាកម្ពុជាបង្ហាញពីលទ្ធផល នៃការចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន(AIPA) លើកទី៤១

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត