​សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា ស្តីពី ការបើកឱ្យសឡាតតាមម៉ាស្និទជាដំណាក់ៗ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០តទៅ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា ស្តីពី ការបើកឱ្យសឡាតតាមម៉ាស្និទជាដំណាក់ៗ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០តទៅ