បទយកការណ៍«សក្តានុពលទេសចរណ៍ស្ទឹងព្រាត់មានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងរឿងព្រះគោព្រះកែវ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយកង.មុន្នីរ៉ា