ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ និងមិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មីទេ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត