ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ ភ្ជុំបិណ្ឌកើត​ពីត្រឹមណា

ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ ភ្ជុំបិណ្ឌកើត​ពីត្រឹមណា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក សាន់ ស៊ឺន និង លោក សាន សុវណ្ណឌឿន
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា