ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ហេតុ៣យ៉ាងនាំឱ្យមានបុណ្យភ្ជុំ

ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ ហេតុ៣យ៉ាងនាំឱ្យមានបុណ្យភ្ជុំ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក សាន់ ស៊ឺន និង លោក ឡុង ឆាយ
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា