(វីដេអូ)បទយកការណ៍៖ គណៈកម្មាធិការព្រំដែនចុះត្រួតពិនិត្យនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ