(វីដេអូ)បទយកការណ៍ ៖ សួនកម្សាន្តធម្មជាតិទឹកហូរអូរក្តូង