ចិនគ្រោងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបសម្រាប់បម្រើបច្ចេកវិទ្យាInternet of thing ចំនួន១២គ្រឿងទ្បើងទីអវកាសនៅឆ្នាំក្រោយ