ក្រសួងរ៉ែ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបើកតំបន់សម្បទានស្វែងរុករករ៉ែ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក