រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា-វៀតណាម បេីកកិច្ចសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្តីពីការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិ និងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩