(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មាណែត ប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែង ជូននាយទាហានជាន់ខ្ពស់ តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពត