ខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានមន្ទីរពិសោធន៍សំណាករកជំងឺកូវីដ19