ទីបំផុតចិនដាក់តាំងបង្ហាញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូរ៉ូណាជាលើកដំបូងចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ