រឿងកម្សាន្ត៖ បើចេះឪ្យគេកោត បើឆោតឪ្យគេអាណិត

រឿងកម្សាន្ត៖ បើចេះឪ្យគេកោត បើឆោតឪ្យគេអាណិត
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក ម៉ម វង្សសៅ ហៅ តាឡាប់យេ
សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា