បទ ៖ ៧វត្ត វេរភត្តជូនដូនតា

បទ ៖ ៧វត្ត វេរភត្តជូនដូនតា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា ផន ស្រីឃួច
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា និង លោក ហុក សំណាង
កាត់ត ៖ លោក នុង វណ្ណនេត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា