ថៃកំពុងស្វែងរករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មី ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ប្រទេស