គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ កម្ពុជាបន្តជាសះស្បើយកូវីដ១៩ថែមម្នាក់ទៀត