មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថា បុគ្គលិកខ្លួនជាង២០០រយនាក់នៅប្រទេសស៊ីរីឆ្លងកូវីដ១៩

https://youtu.be/DLpE2xn8tCs