មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ចិន អះអាងថា ទំនាក់ទំនងចិនជាមួយអាស៊ាន ជាកម្លាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍនិង វិបុលភាពតំបន់