(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរចម្រុះ វគ្គ៤៤ ស្នាដៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ