(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ មិត្និងតតន្រ្ដីករ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០