(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសុវត្តិភាព ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០