កម្ពុជា-ហុងគ្រីនឹងមានជំនួបទេ្វភាគីនៅចុងឆ្នាំដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្ម