រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ជំរុញឱ្យគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់បង្កើនការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការចូលរៀនដំបូង