ជប៉ុនជម្លៀសប្រជាជនជាច្រើនជាង១០មុឺននាក់គេចពីព្យុះទីហ្វុងHaishen