ក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រលើការវិនិយោគចម្ការឈើដាំរបស់ក្រុមហ៊ុនសុីងបាយអូថេក