កិច្ចការខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក រវាងកម្ពុជា និងប្រទេសជិតខាង ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងច្បាស់លាស់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ —