កូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសអាសន្នទៀតហើយចំពោះមុខព្យុះទីហ្វុងHaishenក្រោយពីខ្លួនទើបរងគ្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុងម៉ៃសាក់