បទយកការណ៍ស្ដីពី «វិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់នៃការចម្លងជម្ងឺសារទឹក និងអុតក្ដាម លើសត្វពាហនៈ នៅក្នុងរដូវវស្សា»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី សន សាវិន