ដោយឡែក មនុស្ស២០បានស្លាប់ ក្នុងព្រះវិហារមួយនៅប្រទេសបង់ក្លាដែស ក្នុងឧប្បត្តិហេតុផ្ទុះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលបញ្ចូលហ្គាសមិនត្រឹមត្រូវ