ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ថៃជំរុញឲ្យជនបរទេស បន្តទិដ្ឋាការឲ្យបានមុនថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញាខាងមុខ

https://youtu.be/ElY9Klg9SDY