លទ្ធផលសម្រាប់ម្សឹលមិញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះឲ្យដឹងថា កម្ពុជាគ្មានឆ្លង និងជាសះស្បើយថ្មីកូវីដ១៩

https://youtu.be/rYc-LHYG83g