ដោយឡែក ប៉ូលិសហុងកុងចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាជិត ៣០០នាក់ នៅក្នុងបាតុកម្មតវ៉ាជុំវិញការពន្យាពេលបោះឆ្នោត