គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី០៧ ខែកញ្ញា ពិភពលោកឆ្លងកូវីដ១៩ឡើងជាង២៧លាននាក់ ហើយ

https://youtu.be/S4ozBPUdsb4