ថ្ងៃនេះ សិស្សថ្នាក់ទី៩និងទី១២ទូទាំងប្រទេស និងគ្រប់កម្រិតសិក្សានៃគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ក្នុងខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី២

https://youtu.be/VgEZIL51XK8